Offre d’emploi – 1 doctoraatsonderzoeker (m/v/x) : “A Pragmatic Reality: The Performance and Codification of Collective Agency in the ‘Age of Freedom’ of Urban Communities in the Southern Low Countries and Northern France (late 11th – early 13th Centuries)”

Universiteit Gent – Vakgroep Geschiedenis werft aan:
1 doctoraatsonderzoeker (m/v/x) voor het FWO Senior Onderzoeksproject

A Pragmatic Reality: The Performance and Codification of Collective Agency in the ‘Age of Freedom’ of Urban Communities in the Southern Low Countries and Northern France (late 11th – early 13th Centuries)

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT EN VAN DE TE BEGEVEN FUNCTIE

Het onderzoek naar de vroege ontwikkeling van stedelijke gemeenschappen in West-Europa is lang bepaald door een politiek-institutionele benadering van de vrijheden, wetten en gewoonten die deze gemeenschappen van hun heren ontvingen in zgn. ‘keures’. Deze eenzijdige benadering heeft geleid tot een gebrekkige kennis over de pragmatische context waarin deze rechten werden onderhandeld en neergeschreven, over de socio-economische omstandigheden die de acties van de betrokken sociale groepen bepaalden en over hoe juridische concepten geënt waren op ideeën rond rechtssystemen.

Dit project stelt een interregionale vergelijkende studie voor van een 150-tal typologisch variërende vrijheidscharters toegekend aan steden en communes in de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk tijdens de pioniersfase van hun ontwikkeling. De methodologie bestaat uit drie benaderingen die vanuit een antropologisch perspectief verbanden zullen onderzoeken tussen mensen, documenten en contexten:

1) een pragmatischdocumentaire analyse, met als doel de context waarin wetten en vrijheden werden opgetekend te reconstrueren tijdens de experimentele fase van pragmatische geletterdheid en document-gebaseerd bestuur;
2) een politieksocio-economische analyse, met de intentie de ‘collectiviteit’ van vroegstedelijke gemeenschappen te doorgronden;

3) een rechtshistorische analyse, waarin vrijheidscharters worden beschouwd als de consolidatie van rechtsprincipes in de machtsstrijd tussen heersers en onderdanen.

Het onderzoek wordt deels op zelfstandige basis en deels in samenwerking met de projectleiders gevoerd, en zal leiden tot meerdere (co-)publicaties. Daarnaast wordt de doctoraatsonderzoeker verwacht de onderzoeksresultaten te presenteren tijdens wetenschappelijke bijeenkomsten in binnen- en buitenland.

Het project wordt geleid vanuit de Universiteit Gent (Els De Paermentier en Jan Dumolyn, Vakgroep Geschiedenis en Dirk Heirbaut, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht) in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (Georges Declercq en Bart Lambert, Vakgroep Geschiedenis). De standplaats van de doctoraatsonderzoeker is de Universiteit Gent (Sint- Pietersnieuwstraat 35, Gent).

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Het gaat om een voltijdse onderzoekspositie van vier jaar (één jaar, verlengbaar met drie jaar na een positieve tussentijdse evaluatie) die gefinancierd wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) Vlaanderen. De precieze datum van indiensttreding wordt in onderling overleg met de gekozen kandidaat bepaald en zal uiterlijk op 1 oktober 2023 ingaan. De onderzoeker zal de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten en zal nauwe contacten onderhouden met de collega’s van het Henri Pirenne Instituut voor Middeleeuwse Studies (UGent), de HOST onderzoeksgroep voor Stadsgeschiedenis (VUB) en het Instituut voor Rechtsgeschiedenis (UGent).

PROFIEL

– Je bent houder van een diploma van Master in de Geschiedenis en hebt een uitgesproken interesse in middeleeuwse stadsgeschiedenis, sociaal-politieke en rechtsgeschiedenis.

– Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met originele documentaire (administratief- bestuurlijke) middeleeuwse bronnen. Kennis van de hulpwetenschappen diplomatiek en paleografie strekt daarbij tot aanbeveling.

– Je beschikt over voldoende kennis van het Latijn en bent bereid deze tijdens de duurtijd van het project bij te schaven.

– Je kan zowel zelfstandig als in team werken, je werkt nauwkeurig en planmatig en beschikt over een kritische geest.

– Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in zowel het Nederlands, het Engels als het Frans.

HOE TE SOLLICITEREN

– Solliciteer uiterlijk op vrijdag 31 maart via e-mail naar els.depaermentier@ugent.be met de volgende documenten (aan te leveren in pdf):

• Motivatiebrief
• Curriculum vitae • Masterscriptie

De kandidaten zullen kort na het verstrijken van de deadline op de hoogte worden gebracht van de uitslag van de eerste selectieronde. De interviews voor de tweede selectieronde zullen plaatsvinden in de week van 24-28 april 2023.

Wie meer informatie wenst kan zich wenden tot Els De Paermentier (els.depaermentier@ugent.be).

Source : Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek

A propos RMBLF

Réseau des médiévistes belges de langue française
Cet article a été publié dans Offre d'emploi. Ajoutez ce permalien à vos favoris.